Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis OV na Ministerstvo ŽP - zjišťovací řízení f. ASTRA TRANS

18. 10. 2006

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
E-mail:  info@env.cz

posta@env.cz

Věc: závěr zjišťovacího řízení LBK181 „Areál firmy ASTRA TRANS, spol. s r.o.“

Krajský úřad Libereckého kraje vydal pod č.j.: KULK/59632/2006 dne 12. října 2006 závěr zjišťovacího řízení „Areál firmy ASTRA TRANS, spol. s r.o.“

Osadní výbor Pilínkov má důvodné pochybnosti o záměru a závěru zjišťovacího řízení KÚLK.

Konkrétně:

a)     Krajský úřad LK schválil charakter záměru výše uvedené firmy a zařadil jej pod bod 10.4 kategorie II přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Což znamená, že souhlasí se skladováním vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 tunu; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 tun. Ve stejném vyjádření KÚLK se však uvádí, že záměr firmy ASTRA TRANS nebude mít významný vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle příslušného zákona. Máme důvodné pochybnosti o oprávněnosti vydaného rozhodnutí a požadujeme jeho prošetření.

b)    KÚLK neuvedl konkrétní vypořádání těch skutečností, které se prokazatelně týkají a ovlivňují životní prostředí.

0sadní výbor Pilínkov má důvodné pochybnosti o postupu KÚKL zejména v tom smyslu, že příslušný úřad vydal závěr zjišťovacího řízení, který je v rozporu s oznámením záměru.

Tímto požadujeme rozhodující vyjádření ministerstva a přešetření, a to v souladu se zněním § 23 odst. 3 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění souvisejících zákonů 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. atd.

V Liberci 18. října 2006

Za Osadní výbor Pilínkov:

Mgr. Helena Čeřovská 
předsedkyně