Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rada města schvaluje nájemní smlouvu

15. 3. 2007
RML5/121/07 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů

Rada města po projednání
s o u h l a s í
s majetkoprávními operacemi pod body:
I. Prodej pozemku
II. Výkup
s c h v a l u j e
III. Záměr prodeje:
Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1355/1 v k. ú. Vesec u Liberce a pozemkových parcel č. 186, 187, 193/5, 1367, 1368, 1369/1, 1369/2, 1370, 1371, vše v k. ú. Vesec u Liberce do vlastnictví paní Věry Samoelové, bytem Nad Sokolovnou 705, Liberec XXV a pana Petra Samoela, bytem Haškova 943/18, Liberec VI.

IV. Nájem:
Rada města schvaluje:
a) uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku p. č. 217/43 v k. ú. Pilínkov, od Pozemkového fondu České republiky, U Nisy 6a, Liberec 3, IČ 45797072, za roční nájemné ve výši 1.350,- Kč.
b) uzavřít dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti, za pozemek 217/43, v k. ú. Pilínkov, s Pozemkovým fondem České republiky, U Nisy 6a, Liberec 3, IČ 45797072, na částku ve výši 4.050,- Kč.

V. Změna usnesení:
Rada města zrušuje část usnesení č. 55/07 ze dne 6. 2. 2007 týkající se bodu I/2 záměr směny pozemků, a to:
a) předložený záměr budoucí směny p. p. č. 1507/1 a p. p. č. 1507/2 o výměře 18705 m2 v k. ú.
      Starý Harcov ve vlastnictví SML za p. p. č. 1105/2 oddělené z p. p. č. 1105/2 a p. p. č. 1228/2
      o výměře 7252 m2 v k. ú. Krásná Studánka ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě
      Krajské správy silnic Libereckého kraje bez finančního dorovnání,
b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1105/2 k. ú. Krásná Studánka mezi SML na straně budoucího oprávněného a Libereckým krajem na straně vlastníka pozemku a budoucího povinného,
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1228/2 k. ú. Krásná Studánka mezi Statutárním městem Liberec, jako budoucího oprávněného a Libereckým krajem, jako budoucího povinného
a    u k l á d á

  1. Ing. Ladislavu Fuchsovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů,
    zajistit podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p. p. č. 1228/2 k. ú.    Krásná Studánka.
                                           T: 03/07
  2. Ing. Ivo Paloušovi, náměstku primátora,
    předložit návrh majetkoprávních operací pod bodem I. a II. ke schválení zastupitelstvu města.

T: 29. 3. 2007

Publikováno: 15. 3. 2007
Olga Kovářová