Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nařízení Libereckého kraje 3/2005 o zřízení Přírodní památky Panský lom a jejího ochranného pásma

29. 3. 2005

NAŘÍZENÍ  
Libereckého kraje č.  3/2005
ze dne  29. 3. 2005,
o zřízení Přírodní památky Panský lom a jejího ochranného pásma


Rada Libereckého kraje v souladu s § 7  a § 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění § 77a odst. 2 zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 36 a § 37 tohoto zákona vydává toto nařízení kraje.

Čl. 1
Zřízení Přírodní památky Panský lom a její poslání
(1) Zřizuje se Přírodní památka Panský lom (dále jen „památka“).
(2) Předmětem ochrany je povrchový stěnový lom v tělese dolomitického vápence včetně podzemních jeskynních prostor, jako významné zimoviště netopýrů a biotop rostlinných společenstev, vázaných na vápencové podloží. Předmět ochrany se blíže specifikuje následovně:
a)      puklinová jeskyně s omezeně vyvinutými krasovými jevy jako významné zimoviště netopýrů a vrápenců,
b)      květena a zvířena skalních stěn a srázů, zahrnující zákonem chráněné či regionálně významné druhy,
c)      bohaté společenstvo květnaté bučiny, vázané na vápencové podloží.

Čl. 2
Vymezení  památky
(1)  Památka se rozkládá v Libereckém kraji, v okrese Liberec, v katastrálních územích Hluboká u Liberce a Pilínkov na následujících pozemcích:
k.ú. Hluboká u Liberce:  p. p. č. 317 (lesní pozemek, ochranou dotčená část 1,5691 ha)
k.ú. Pilínkov:  p. p. č. 575/2 (lesní pozemek, ochranou dotčená celá výměra 0,0776 ha).
Celková výměra památky činí 1,6467 ha.
(2)   Mapové podklady, v nichž je památka zakreslena, jsou uloženy u zřizovatele a v ústředním seznamu ochrany přírody. Parcelní vymezení je patrné z přílohy tohoto nařízení.

Čl. 3
Základní ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky1) památky stanoví § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Čl. 4
Bližší ochranné podmínky
Na území památky lze jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody 2)
1)      těžit nerostné suroviny,
2)      provádět terénní úpravy nebo stavební činnost,
3)      tábořit a rozdělávat ohně,
4)      pořádat hromadné sportovní nebo společenské akce,
5)      provádět jakoukoliv další činnost, která by mohla vést k poškození předmětu ochrany (např. sbírat rostliny a odchytávat živočichy kromě výkonu práva myslivosti či sběru lesních plodů, hospodařit v rozporu se schváleným lesním hospodářským plánem, využívat dna lomu a přístupové cesty jako úložiště materiálu aj.).

Čl. 5
Ochranné pásmo
(1) Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje památku ochranné pásmo. Tímto nařízením se stanoví ochranné pásmo, kterým je území do vzdálenosti 20 m od hranic památky. Ochranné pásmo zasahuje na následující lesní pozemky:
k. ú. Hluboká u Liberce:  p. č. 318/1,
k. ú. Pilínkov: p. č. 575/1 a 576.
Orientační grafické znázornění ochranného pásma je zakresleno v příloze tohoto nařízení.
(2) V ochranném pásmu je nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody  k činnostem, uvedeným v § 37 odst. 2 zákona.3) 

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1)  Vyhlášení památky se provede zveřejněním tohoto nařízení ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje. Věstník je veřejnosti přístupný na Krajském úřadu Libereckého kraje, na obecních úřadech v kraji a na Ministerstvu vnitra ČR.
(2) O památce se vede evidence podle § 42 zákona. Originál nařízení je uložen u Krajského úřadu Libereckého kraje a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde je možno do něj nahlížet a pořizovat výpisy, opisy a kopie. Jedno originální vyhotovení nařízení je uloženo u místně příslušného katastrálního úřadu.
(3) Činnost v památce a v jejím ochranném pásmu je upravena plánem péče. Schválený plán péče je v tištěné podobě uložen u příslušného orgánu ochrany přírody a u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze.
(4) Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo protiprávní jednání dle § 87 a 88 zákona nebo podle zvláštního předpisu.4)
 (5) Toto nařízení kraje bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 307/05/RK ze dne 29. března 2005.

Čl. 7
Účinnost
 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni, kdy bylo vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Libereckého kraje.
 
Petr Skokan v.r.
hejtman
Ing. Karel Dolejší v.r.
statutární náměstek hejtmana
Příloha:  Vymezení hranic památky a ochranného pásma – parcelní situace.
___________________________________________________________________________
 
1) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.
2) Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ust. § 77a odst. 3 písm. f) Krajský úřad Libereckého kraje .
3) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemků a ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
4)  Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.